നമ്മൾ നമുക്കായി

Switch To English Admin Login

header_mal.php Displaying header_mal.php.

പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ

പഠന റിപ്പോർട്ടുകൾ / ഔദ്യോഗിക രേഖകൾപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ

pdf

കേരളം - പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിന് ശേഷമുള്ള ആവശ്യങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തൽ

Download
pdf

ആർ.കെ.ഡി.പി. പ്ലാൻ റിപ്പോർട്ട്

Download

കേരള പ്രളയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ

pdf

സുസ്ഥിര വികസന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് , ഭരണ റിപ്പോർട്ട്

Download
pdf

സ്‌ഫിയർ റിപ്പോർട്ട്

Download
pdf

ഡച്ച് വിദഗ്ദ്ധരുടെ റിപ്പോർട്ട്

Download
pdf

റെഡ് ക്രോസ് ആദ്യകാല വിലയിരുത്തൽ

Download
pdf

മണ്ണിടിച്ചിൽ പഠനം

Download
pdf

NIDM ശേഷി ആവശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക

Download
pdf

നാഷണൽ സയൻസ് ഫൗണ്ടേഷൻ റിപ്പോർട്ട്

Download
ഭരണത്തെയും കേരള പ്രളയത്തെയും കുറിച്ചുള്ള JNU റിപ്പോർട്ട്
pdf

കേരള വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഡാമുകളുടെ പങ്ക്, ഐഐടി ചെന്നൈ പഠനം

Download
pdf

കേരള പ്രളയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സിഡബ്ല്യുസി റിപ്പോർട്ട്

Download
pdf

IMD, IIT ഗുജറാത്ത് റിപ്പോർട്ട്

Download
pdf

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി റിപ്പോർട്ട്

Download
pdf

വിദൂര സംവേദന റിപ്പോർട്ട്

Download
pdf

സോഷ്യൽ മീഡിയയും വെള്ളപ്പൊക്കവും

Download

വിലാസം

ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര്‍,
റീബില്‍ഡ് കേരള ഇനീഷിയേറ്റീവ്,
1 A,
കാള്‍സര്‍ ഹെതര്‍ ടവര്‍,
ഹില്‍ട്ടണ്‍ ടവര്‍ ഹോട്ടലിന് എതിര്‍വശം,
പുന്നേന്‍ റോഡ്, സ്റ്റാച്യു,
തിരുവനന്തപുരം 695001

ഫോൺ

0471 2517276

ഇമെയിൽ

talktorebuild@kerala.gov.in

സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ